Scopus

Scopus

ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมประกอบการอ้างอิงผลงานวิจัย วิชาการ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นฐานข้อมูลที่ที่ได้รวบรวมรายการบรรณานุกรมของวารสารวิชาการกว่า 22,800 ชื่อเรื่อง และหนังสือกว่า 150,000 รายการ จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อทั่วโลกกว่า 5,000 แห่ง ไว้ให้บริการสืบค้นภายในฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินความน่าเชื่อถือของวารสารและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ตัวชี้วัดไปที่วารสาร บทความ รวมไปถึงผู้แต่ง ยกตัวอย่างเช่น มีการใช้ค่า citation impact จาก CiteScore™ เป็นตัวชี้วัดวารสาร ใช้ PlumX เป็นตัวชี้วัดความนิยมของแต่ละบทความ และใช้ SCImago เป็นตัววัดอันดับของวารสาร เป็นต้น ในส่วนของการอ้างอิงนั้น ฐานข้อมูล Scopus มีการทำรายการอ้างอิงที่มีการเชื่อมโยงกว่า 1.4 พันล้านรายการอ้างอิง ที่ช่วยให้การวิเคราะห์รายการอ้างอิงทำได้อย่างสะดวกและครอบคลุมในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาขอนแก่น หรือใช้เป็นช่องทางที่ช่วยในการพยากรณ์แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต ตรวจสอบหัวข้อวิจัยที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันเป็นต้น

รูปแบบ : HTML

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/08/2023-31/07/2024