About us

ทีมผู้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลออนไลน์

 

 

datapic2

นางสาวอัยจรีย์ ขาวงาม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(18 เมษายน – 17 มิถุนายน 2565)

ที่ปรึกษา

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

datapic1

นางสาวอรไพลิน สินจัตุรัส

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(18 เมษายน – 17 มิถุนายน 2565)

ที่ปรึกษา

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

77125388_2582843138450247_6324553035162845184_n

นางสาวอารยา ศรีบัวรินทร์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาสารสนเทศศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(19 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564)

ที่ปรึกษา

นางสาววราภรณ์ พนมศิริ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น