Statista

Statista

ฐานข้อมูลสถิติและบทวิเคราะห์สถิติของอุตสาหกรรมที่ใช้เพื่อสนับสนุนการวิจัยและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้ข้อมูลเชิงลึกด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ศึกษาแนวโน้มของตลาดและอุตสาหกรรม ขนาดตลาด เพื่อเข้าใจในแนวทางการแข่งขันในตลาด สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ทั้ง excel และ PDF File

รูปแบบ : excel และ PDF File

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/04/2024-31/03/2025