Expertpath

Expertpath

ให้การสืบค้นทางด้านพยาธิวิทยา มีเนื้อหาที่ช่วยในการวิเคราะห์และวินิจฉัยโรค รวบรวมรูปภาพคุณภาพสูง มีตารางสรุประบบอวัยวะ, Protocols และมีการเปรียบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ

  • โดยมีเนื้อหาการวินิจฉัยโรคที่ซับซ้อนและโรคทั่วไปมากกว่า 4,000 รายการ
  • เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมรูปภาพคุณภาพสูงมากกว่า 50,000 รายการ

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/05/2023-30/04/2024