EBSCO ebook Collection

EBSCO ebook Collection

เป็นแหล่งรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมโดย EBSCO ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งหมด ได้รวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กว่า 12,000 รายการ

รูปแบบ : HTML, PDF

ระยะเวลาการบอกรับ : หนังสือซื้อขาด

หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home