Turnitin

Turnitin

Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software

รูปแบบ : Plagiarism Checker

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 13/01/2024-12/01/2025

For student : Class ID request form

For instructor : contact your faculty staff OR fill out the form (สำหรับอาจารย์ติดต่องานบริการวิชาการของคณะหรือกรอกฟอร์มนี้ https://kku.world/iqd1g)