Cannabis and Cannabinoid Research

Cannabis and Cannabinoid Research

เป็นวารสารชั้นนำที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การค้นหาจิตสังคมของกัญชาในทางการแพทย์ ศึกษาในเชิงเภสัชวิทยาเกี่ยวกับสาร Cannabinoids ที่สกัดจากกัญชา ศึกษาเกี่ยวกับกลไกทางชีวเคมี ระบบ endocannabinoid เป็นต้น ภายในวารสารจะเป็นการเผยแพร่การศึกษาทั้งในคนและสัตว์ มีทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการพัฒนา การวิจัยทางคลีนิคในแง่พฤติกรรม สังคม การระบาด รวมถึงศึกษาในแง่จริยธรรม กฎหมาย และการควบคุม วารสาร Cannabis and Cannabinoid Research เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาและ เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำสำหรับการวิจัยและการอภิปรายเกี่ยวกับกัญชาและสาร Cannabinoids ที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่า CiteScoreTM ปี 2021 จาก Scopus เท่ากับ 7.3 อยู่ใน Q1 กลุ่ม Complementary and Alternative Medicine, Pharmacology (medical) และ Pharmacology และมีค่า Journal Impact Factor™ ปี 2021 จาก Web of Science เท่ากับ 4.786

รูปแบบ : PDF

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2023-31/12/2023