SpringerLink – Journal

SpringerLink – Journal

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วยวารสารและเอกสารฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 1,800 ชื่อ จากข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : UniNet

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024

ลิงค์สืบค้นระบบเก่า (Old search) : https://link.springer.com/search?showAll=false