Science Direct Journals – Business, Management & Accounting

Science Direct Journals – Business, Management & Accounting

เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ของวารสารมากกว่า 103 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ Elsevier ครอบคลุมสาขาวิชา Business, Management & Accounting สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 – ปัจจุบัน

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : KKBS

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/04/2023-31/03/2025