E-Journal

Gale OneFile: Leadership and Management

Gale OneFile: Leadership and Management ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21, พลวัตรองค์การ, การนำและความเป็นผู้นำ, การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง และอื่น ๆ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 536 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Leadership and Management Read More »

Gale OneFile: Communications and Mass Media

Gale OneFile: Communications and Mass Media ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารในทุกแง่มุม รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 693 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Communications and Mass Media Read More »

Gale OneFile: Economics and Theory

Gale OneFile: Economics and Theory ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ ที่มีข้อมูลบทความที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ, การตลาดสินค้า, การพัฒนานโยบาย, การวิเคราะห์แนวโน้ม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1752 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Economics and Theory Read More »

Emerald Emerging Markets Case Studies

Emerald Emerging Markets Case Studies Emerging Markets Case Studies (EMCS) publishes discussion-based teaching case studies that offer students the opportunity to explore real-world challenges in the classroom environment, allowing them to test their decision-making skills before taking their knowledge into the workplace. All cases accepted by Emerald into Emerging Markets Case Studies have teaching notes,

Emerald Emerging Markets Case Studies Read More »

CABI Compendium

CABI Compendium ฐานข้อมูล CABI Compendium  ผลิตโดย CABI เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ภายในประกอบไปด้วยเนื้อหาทางด้านสิ่งแวดล้อม การเกษตร รวมถึงสัตวแพทย์ เป็นฐานข้อมูลวารสารที่ได้นำเอาข้อมูลมาจำแนก ทำให้ผู้เรียนและนักวิจัย ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงลึกมากกว่าการสืบค้นแบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสาขา ดังนี้ CABI Compendium Animal Health and Production สุขภาพสัตว์ และการผลิตปศุสัตว์, CABI Compendium Aquaculture การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, CABI Compendium Crop Protection การป้องกันพืชผล, CABI Compendium Forestry ป่าไม้, CABI Compendium Horticulture พืชสวน และ CABI Compendium Invasive Species แมลงและศัตรูพืช รูปแบบ : PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ

CABI Compendium Read More »

Chulalongkorn Journals Online (CUJO)

Chulalongkorn Journals Online (CUJO) โครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access (Chula Digital Collections, สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566) รูปแบบ : PDF บอกรับโดย : Free คู่มือ

Chulalongkorn Journals Online (CUJO) Read More »

Geomechanics and Engineering

Geomechanics and Engineering เป็นวารสารทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ประกอบไปด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมธรณีเทคนิคการคำนวณและทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมฐานราก การขุดเจาะอุโมงค์ การศึกษาโครงสร้างของโลก การสำรวจพื้นที่ การวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นต้น ที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่า CiteScoreTM  ปี 2021 จาก Scopus เท่ากับ 4 อยู่ใน Q1 กลุ่ม Civil and Structural Engineering และกลุ่ม Geotechnical Engineering and Engineering Geology และมีค่า Journal Impact Factor ™ ปี 2021 จาก Web of Science เท่ากับ 3.2 รูปแบบ : PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Geomechanics and Engineering Read More »

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free คู่มือ

Thai Journals Online (ThaiJO) Read More »

PsychiatryOnline

PsychiatryOnline ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์และมัลติมีเดียชั้นนำของโลกในด้านจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิต และพฤติกรรมศาสตร์ นำเสนอข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทันสมัย และราคาไม่แพง สำหรับจิตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่นๆ ผู้อยู่อาศัยทางจิตเวช นักศึกษาแพทย์ และประชาชนทั่วไป รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : ME ระยะเวลาการบอกรับ : 01/05/2023-30/04/2024 คู่มือ

PsychiatryOnline Read More »

Wiley Online Journal – Med

Wiley Online Journal – Med เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน • มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,000 ชื่อ  รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : ME ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Wiley Online Journal – Med Read More »