CINAHL Complete

4-32-cinalh

CINAHL Complete

ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากกว่า 1,300 ชื่อเรื่อง ข้อมูลสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นตัวช่วยทางด้านงานวิจัยและเพื่องานวิจัยสำหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขโดยเฉพาะ

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : NU

ระยะเวลาการบอกรับ : 1 Mar 202428 Feb 2025