McGraw-Hills Access Medicine

McGraw-Hills Access Medicine

เป็นฐานข้อมูลทางการแพทย์ฉบับเต็ม ของสำนักพิมพ์  McGraw – Hill มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 50 เล่ม ทั้งทางด้าน Basic Science และ Clinical Sciences นอกจากนี้ ในฐานข้อมูลยังมีข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น Multimedia, คลังข้อสอบ USMLEasy Lite เพื่อใช้เตรียมตัวสอบ USMLE , คลังข้อมูลยา , Guidelines และ Case files สำหรับฝึกและใช้ความรู้ที่มีทางคลินิกอย่างถูกต้อง ทั้งการตั้งคำถาม การตอบ การสรุปใจความ และประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งมีข้อมูลยา ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติ และข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/05/2023-30/04/2024