American Society for Microbiology, The = ASM

The American Society for Microbiology = ASM

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านจุลชีววิทยาพื้นฐานและจุลชีววิทยาคลินิก ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ มีอันดับการอ้างถึง impact factor และการจัดอันดับวารสารในอันดับต้น ๆ และฐานข้อมูล ASM Science ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024