KPI Digital Library

68

KPI Digital Library

ประกอบด้วย งานวิจัย ผลงานวิชาการและสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ประชาธิปไตย กฎหมาย ธรรมาภิบาล สันติวิธีและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนมากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง 

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย :  Free