Free/Open Access

Chulalongkorn Journals Online (CUJO)

Chulalongkorn Journals Online (CUJO) โครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access (Chula Digital Collections, สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566) รูปแบบ : PDF บอกรับโดย : Free คู่มือ

Chulalongkorn Journals Online (CUJO) Read More »

Open Access Theses and Dissertations

Open Access Theses and Dissertations OATD.org aims to be the best possible resource for finding open access graduate theses and dissertations published around the world. Metadata (information about the theses) comes from over 1100 colleges, universities, and research institutions. OATD currently indexes 6,491,262 theses and dissertations. (OATD, Retrieved on May 23, 2023) รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free

Open Access Theses and Dissertations Read More »

MBA KKU Full-text database

MBA KKU Full-text database ฐานข้อมูลรายงานการศึกษาอิสระฉบับเต็มIndependent Study Report Full-Text Databaseหากต้องการดาวน์โหลด IS ฉบับเต็ม ท่านต้องทำการเข้าระบบด้วย KKU Account ของท่านก่อนหากเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและยังไม่มี KKU Account สามารถสมัครได้ที่นี่ https://accounts.kkumail.com/alumni/sign-upสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ในส่วนของระบบสืบค้น รูปแบบ : PDF บอกรับโดย :  Free for KKU หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

MBA KKU Full-text database Read More »

World Bank Open Data

World Bank Open Data กลุ่มธนาคารโลกเปิดให้ผู้ใช้ทั่วไปเข้าถึงข้อมูลสถิติเกี่ยวด้านการพัฒนาทั้งด้านการเงิน ธุรกิจ สาธารณสุข เศรษฐกิจ และการพัฒนามนุษย์กว่า 2,000 หัวข้อ เข้าถึงข้อมูลของกว่า 209 ประเทศ โดยที่ข้อมูลบางหัวข้อนั้นย้อนหลังไปถึง 50 ปี ผู้ใช้งานจะสามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลทั้งหมดของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือตัวชี้วัดใดๆ เข้าถึงข้อมูลดิบได้อย่างรวดเร็ว แสดงความคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ตลอดจนส่งอีเมล์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมต่าง ๆ ได้ รูปแบบ : HTML, PDF, Excel, CSV บอกรับโดย :  Free คู่มือ

World Bank Open Data Read More »

Agricola

Agricola ฐานข้อมูลที่ผลิตโดยNational Agricultural Library (NAL) มีบันทึกข้อมูลมากกว่า 6 ล้านรายการที่ครอบคลุมทุกด้านของการเกษตรและระเบียบวินัยของพันธมิตร – การอ้างอิงบทความในวารสารที่มีบทคัดย่อ (NAL Article Citation Database) – บันทึกบรรณานุกรมที่อธิบาย monographs, serials, สื่อโสตทัศน์และเนื้อหาออนไลน์จากทั่วโลก (NAL Cataloging Database) รูปแบบ : HTML, PDF, Video บอกรับโดย :  Free คู่มือ

Agricola Read More »

PubMed

PubMed PubMed is a free search engine accessing primarily the MEDLINE database of references and abstracts on life sciences and biomedical topics. The United States National Library of Medicine at the National Institutes of Health maintain the database as part of the Entrez system of information retrieval Cr. PubMed Overview รูปแบบ : bibliographic database, search tool

PubMed Read More »

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลหนังสือของทางราชการที่ออกเป็นรายสัปดาห์โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำหรับลงประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัท รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free คู่มือ

ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา Read More »

ERIC

ERIC ฐานข้อมูลด้านการศึกษา รวบรวมข้อมูลจากทั้งหนังสือ วารสาร รายงานการประชุม งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ ใช้งานง่าย ค้นหาได้สำหรับการวิจัยและข้อมูลการศึกษาสำหรับนักการศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free คู่มือ

ERIC Read More »

คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase)

คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase) คลังเอกสารสาธารณะรวมเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับประเทศไทยหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นฐานข้อมูลแบบเปิดของประเทศไทย เน้นข้อมูลเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ศาสนา และสังคมปัจจุบัน ในเว็บไซต์นี้มีผลงานมากกว่า 12,000 ชิ้น รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free คู่มือ

คลังเอกสารสาธารณะ (OpenBase) Read More »

Thai Journals Online (ThaiJO)

Thai Journals Online (ThaiJO) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย เป็นแหล่งรวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ThaiJO ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) วารสารวิชาการไทยที่ปรากฎใน ThaiJO จะพัฒนาอยู่บนระบบ OJS (Online Journal System) เดียวกันซึ่งพัฒนาโดย Public Knowledge Project (PKP) รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  Free คู่มือ

Thai Journals Online (ThaiJO) Read More »