Gale eBooks

Gale eBooks

หนังสืออิเล็คทรอนิกส์สหสาขาวิชา เน้นทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใช้งานกว่า 3,000 รายการตลอดปี

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย :  KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024