Geomechanics and Engineering

Geomechanics and Engineering

Geomechanics and Engineering

เป็นวารสารทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค ประกอบไปด้วยงานวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมธรณีเทคนิคการคำนวณและทฤษฎีทางด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมฐานราก การขุดเจาะอุโมงค์ การศึกษาโครงสร้างของโลก การสำรวจพื้นที่ การวิเคราะห์โครงสร้าง เป็นต้น ที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่า CiteScoreTM  ปี 2021 จาก Scopus เท่ากับ 4 อยู่ใน Q1 กลุ่ม Civil and Structural Engineering และกลุ่ม Geotechnical Engineering and Engineering Geology และมีค่า Journal Impact Factor ™ ปี 2021 จาก Web of Science เท่ากับ 3.2

รูปแบบ : PDF

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024