2eBook (ภาษาไทย)

2ebook.com

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาเป็นภาษาไทย โดยปัจจุบันมีหนังสือทางด้านกฎหมาย, การศึกษา, การเกษตรและชีววิทยา, การเมืองและการปกครอง, กีฬาท่องเที่ยวสุขภาพและอาหาร, คอมพิวเตอร์, ธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการจัดการ, นวนิยายอ่านเล่นและนิทาน, วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ, ศาสนาและปรัชญา, ศิลปะและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม, โทรคมนาคม, สังคมศาสตร์, ทั่วไป

  • มีหนังสือ 778 รายการ

รูปแบบ : HTML, PDF

ระยะเวลาการบอกรับ : หนังสือซื้อขาด