IG Library

IG Library

เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชา โดยปัจจุบันมีหนังสือทางด้านภาษาศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ แพทยศาสตร์ รวมไปถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • มีหนังสือ 66 รายการ

รูปแบบ : HTML, PDF

ระยะเวลาการบอกรับ : หนังสือซื้อขาด