Mendeley Institutional Edition

Mendeley Institutional Edition

Mendeley คือ เครื่องมือสำหรับจัดการรายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมได้ด้วยตัวเองจากฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลบรรณานุกรมผ่าน Mendeley WebImporter และทำงานร่วมกับ MS Word Plugin เพื่อให้ได้รายการบรรณานุกรมและรายการอ้างอิงสำเร็จรูปตามที่ผู้ใช้ต้องการ

รูปแบบ : Reference manager

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 1 Aug 2023 – 31 Jul 2024

ลงทะเบียนด้วย KKU email (xxx@kku.ac.th หรือ xxx@kkumail.com) เพื่อรับ Personal Space 100 GB