MITPRESS Direct Ebooks

MITPRESS Direct Ebooks

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ MIT Press Direct ebooks จากสำนักพิมพ์ MIT Press กว่า 1,000 รายการ เป็นปีพิมพ์ 2023 กว่า 100 รายการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา อาทิ Science, Business & Economics, Computers, Social Science, Political Science, Philosophy, Technology & Engineering, Art, Architecture, Psychology, Fiction, Design, Education, Medical, Language Arts & Disciplines, Biography & Autobiography, Games & Activities, Nature, History, Games, etc.

รูปแบบ : HTML, PDF

ระยะเวลาการเข้าใช้งาน : 01/09/2023-31/08/2024

หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home