Chulalongkorn Journals Online (CUJO)

Chulalongkorn Journals Online (CUJO)

โครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดำเนินงานของสำนักงานวิทยทรัพยากรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัย/สถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access (Chula Digital Collections, สืบค้นเมื่อ 25 พฤษภาคม 2566)

รูปแบบ : PDF

บอกรับโดย : Free