Cambridge Core – Journals

Cambridge Core – Journals

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย
การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ดนตรี
ศิลปกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา วรรณกรรม
วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
การเกษตร สัตวศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : KKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024