Trial

Gale OneFile: Leadership and Management

Gale OneFile: Leadership and Management ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21, พลวัตรองค์การ, การนำและความเป็นผู้นำ, การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง และอื่น ๆ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 536 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Leadership and Management Read More »

Gale OneFile: Communications and Mass Media

Gale OneFile: Communications and Mass Media ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชนที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารในทุกแง่มุม รวมถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาษาศาสตร์ และวรรณกรรม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 693 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Communications and Mass Media Read More »

Gale OneFile: Economics and Theory

Gale OneFile: Economics and Theory ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ ที่มีข้อมูลบทความที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ, การตลาดสินค้า, การพัฒนานโยบาย, การวิเคราะห์แนวโน้ม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1752 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Economics and Theory Read More »

eBook University Press Collection Trial

eBook University Press Collection Trial ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กว่า 40,000 รายการ จาก 90 สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ครอบคลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมือง วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ปรัชญา กฎหมาย การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย รูปแบบ : HTML, PDF ระยะเวลาการเข้าใช้งาน : 01/03/2023-29/02/2024 หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home คู่มือ

eBook University Press Collection Trial Read More »

Gale OneFile: Science

Gale OneFile: Science ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีข้อมูลพัฒนาการล่าสุดของในวงการวิทยาศาสตร์ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1000 ชื่อเรื่อง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Gale OneFile: Science Read More »

GALE Academic OneFile Select

GALE Academic OneFile Select ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการสหสาขาวิชาขนาดใหญ่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีบทความกว่า 70 ล้านบทความ มีเทคโนโลยีใหม่และทันสมัยที่สุด รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย :  KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

GALE Academic OneFile Select Read More »