Nature

Nature

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาวิชาหลักๆทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ บอกรับ 4 ชื่อเรื่อง ได้แก่ 

  1. British journal of cancer
  2. Journal of antibiotics
  3. Journal of human genetics
  4. Journal of perinatology

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024