JAMA

JAMA

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางการแพทย์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับทุกๆด้านของชีวเวชหรือวิทยาศาสตร์ชีวเวช พิมพ์เนื้อหาหลักเป็นงานวิจัยดั้งเดิมหรืองานปริทัศน์ (หรือการทบทวนวรรณกรรม) และเนื้อหารองอื่น ๆ เช่น รายงานสัปดาห์ของความเจ็บป่วยและการตาย (Morbidity and Mortality Weekly Report) ตีพิมพ์ 48 ครั้งต่อปี มีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 และเป็นวารสารทางการแพทย์ทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบระดับนานาชาติ

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024