AAP E-journal Collection

AAP E-journal Collection

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ประกอบด้วยวารสาร 6 รายการ คือ

  • Pediatrics
  • Pediatrics in Review
  • Hospital Pediatrics
  • NeoReviews
  • AAP Grand Rounds
  • AAP News

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024