Wiley Online Journal – Med

Wiley Online Journal – Med

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ Wiley ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการแพทย์ ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1997 – ปัจจุบัน

• มีวารสารฉบับเต็มกว่า 1,000 ชื่อ 

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย : ME

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024