Digital Research Infor​mation Center by NRCT

57

Digital Research Infor​mation Center by NRCT

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย ดิจิทัล “วช.” เป็นคลังสารสนเทศที่รวบรวมเอกสารด้านงานวิจัยของประเทศไทย ดำเนินการโดย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการเป็นเอกสารสำหรับใช้งาน เพื่อการศึกษาแสวงหาความรู้ และเพื่อประโยชน์ต่อการวิจัย สำหรับข้อมูลเอกสารไฟล์ดิจิทัลได้จากการนำส่งของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทั่วประเทศ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทำหน้าที่จัดเก็บบนคลังข้อมูล และให้เผยแพร่ข้อมูลประเภท PDF ไฟล์บทคัดย่อ และไฟล์เอกสารงานวิจัยฉบับเต็ม

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย :  Free