e-Library สกสว. (งานวิจัย)

e-Library สกสว. (งานวิจัย)

ฐานข้อมูลผลงานการวิจัยของนักวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทความ อินโฟกราฟิก Poscast ฯลฯ สามารถสืบค้นได้ง่าย สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์และส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึง รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น

รูปแบบ : PDF

บอกรับโดย :  Free