TDC Thai Digital Collection

62

TDC Thai Digital Collection

เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นและเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ เอกสารนำเสนอผลงานวิชาการ เอกสารจดหมายเหตุ และหนังสือหายาก โดยรวบรวมจากมหาวิทยาลัย สถาบัน และหน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายความร่วมมือ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้และต้องการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย เพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้เดิม และพัฒนาประเทศต่อไป

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย :  Free