KKU E-Theses (2558-current)

59

KKU E-Theses (2558-current)

คลังปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดทําโดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อการสงวนรักษา และแปลงสภาพ สารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล เป็นการอํานวยความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการและเผยแพร่ผลงาน ของมหาวิทยาลัย ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป DSpace

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดย :  Free

หมายเหตุ : เข้าใช้งานภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือผ่าน KKU VPN Internet@Home