Gale OneFile: Science

Gale OneFile: Science

ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่มีข้อมูลพัฒนาการล่าสุดของในวงการวิทยาศาสตร์ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1000 ชื่อเรื่อง

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดยKKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024