Gale OneFile: Economics and Theory

Gale OneFile: Economics and Theory

ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ศาสตร์ ที่มีข้อมูลบทความที่มีประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ, การตลาดสินค้า, การพัฒนานโยบาย, การวิเคราะห์แนวโน้ม ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 1752 ชื่อเรื่อง

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดยKKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024