Gale OneFile: Leadership and Management

Gale OneFile: Leadership and Management

ฐานข้อมูลในกลุ่มวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องวิชาการทางด้านความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษที่ 21, พลวัตรองค์การ, การนำและความเป็นผู้นำ, การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง และอื่น ๆ ภายในประกอบด้วย วารสารวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ทางการค้า และอื่น ๆ อีกมากมายจาก 536 ชื่อเรื่อง

รูปแบบ : HTML, PDF

บอกรับโดยKKU

ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024