Admin

Scopus

Scopus ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมประกอบการอ้างอิงผลงานวิจัย วิชาการ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นฐานข้อมูลที่ที่ได้รวบรวมรายการบรรณานุกรมของวารสารวิชาการกว่า 22,800 ชื่อเรื่อง และหนังสือกว่า 150,000 รายการ จากสำนักพิมพ์ที่มีชื่อทั่วโลกกว่า 5,000 แห่ง ไว้ให้บริการสืบค้นภายในฐานข้อมูล พร้อมทั้งเชื่อมโยงไปยังเอกสารฉบับเต็ม ช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินความน่าเชื่อถือของวารสารและสิ่งพิมพ์ โดยใช้ตัวชี้วัดไปที่วารสาร บทความ รวมไปถึงผู้แต่ง ยกตัวอย่างเช่น มีการใช้ค่า citation impact จาก CiteScore™ เป็นตัวชี้วัดวารสาร ใช้ PlumX เป็นตัวชี้วัดความนิยมของแต่ละบทความ และใช้ SCImago เป็นตัววัดอันดับของวารสาร เป็นต้น ในส่วนของการอ้างอิงนั้น ฐานข้อมูล Scopus มีการทำรายการอ้างอิงที่มีการเชื่อมโยงกว่า 1.4 พันล้านรายการอ้างอิง ที่ช่วยให้การวิเคราะห์รายการอ้างอิงทำได้อย่างสะดวกและครอบคลุมในทุกสาขาวิชา ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อมูลผลงานวิจัยของอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาขอนแก่น หรือใช้เป็นช่องทางที่ช่วยในการพยากรณ์แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต ตรวจสอบหัวข้อวิจัยที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันเป็นต้น รูปแบบ : HTML บอกรับโดย […]

Scopus Read More »

SciFinderⁿ Academic Unlimited Access Plan

CAS SciFinderⁿ SciFinder เป็นฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเอกสารอ้างอิง สาร และปฏิกิริยาทางเคมีและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล วารสารจาก CAplus และ MEDLINE สิทธิบัตร ดุษฎีนิพนธ์ บทคัดย่อ รีวิว หนังสือ เว็บที่มีชื่อเสียง และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลสารอินทรีย์ และอนินทรีย์ *การเข้าใช้งานครั้งแรก : Register | Manual Link : https://scifinder-n.cas.org/ รูปแบบ : Online บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/03/2024-28/02/2025 *หมายเหตุ การเข้าใช้งานครั้งแรกดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ต้องเข้าใช้งานภายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือติดตั้งโปรแกรม KKU VPN Internet@Home ลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งานตามลิงค์ (Register) จะได้รับ Username และ Password สำหรับการ log in

SciFinderⁿ Academic Unlimited Access Plan Read More »

Nikkei Asia

Nikkei Asia เป็นฐานข้อมูลที่นำเสนอข้อมูลประเภทข่าวสารภาษาอังกฤษที่มีให้บริการทั้งทางออนไลน์และในรูปนิตยสารฉบับพิมพ์ โดยในส่วนของฉบับพิมพ์จะออกเป็นรายสัปดาห์ ประกอบด้วยบทวิเคราะห์เชิงลึกที่มาจากมุมมองของเอเชีย ครอบคลุมด้านธุรกิจ การตลาด เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/03/2024-28/02/2025 คู่มือ

Nikkei Asia Read More »

GLOBAL-EXAM: Language Efficiency Exam Preparations Tool

GLOBAL-EXAM: Language Efficiency Exam Preparations Tool เครื่องมือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ที่จะช่วยตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเองของทุกคน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 1) EXAM Preparation 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาเยอรมัน เตรียมความพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง ด้วย 37 แบบทดสอบวัดระดับทางภาษา อาทิ TOEIC Reading & Listening, TOEIC Speaking & Writing, TOEIC Bridge®,IELTS Academic, IELTS General, TOEFL iBT®, TOEFL iTP®, TOEFL Junior®, LinguaSkill General & Business, B2 First, and C1 Advanced;

GLOBAL-EXAM: Language Efficiency Exam Preparations Tool Read More »

Cannabis and Cannabinoid Research

Cannabis and Cannabinoid Research เป็นวารสารชั้นนำที่ศึกษาเกี่ยวกับกัญชาในทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การค้นหาจิตสังคมของกัญชาในทางการแพทย์ ศึกษาในเชิงเภสัชวิทยาเกี่ยวกับสาร Cannabinoids ที่สกัดจากกัญชา ศึกษาเกี่ยวกับกลไกทางชีวเคมี ระบบ endocannabinoid เป็นต้น ภายในวารสารจะเป็นการเผยแพร่การศึกษาทั้งในคนและสัตว์ มีทั้งงานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยเพื่อการพัฒนา การวิจัยทางคลีนิคในแง่พฤติกรรม สังคม การระบาด รวมถึงศึกษาในแง่จริยธรรม กฎหมาย และการควบคุม วารสาร Cannabis and Cannabinoid Research เป็นแหล่งข้อมูลที่ต้องการศึกษาและ เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำสำหรับการวิจัยและการอภิปรายเกี่ยวกับกัญชาและสาร Cannabinoids ที่มีความน่าเชื่อถือ มีค่า CiteScoreTM ปี 2021 จาก Scopus เท่ากับ 7.3 อยู่ใน Q1 กลุ่ม Complementary and Alternative Medicine, Pharmacology (medical) และ Pharmacology และมีค่า Journal Impact Factor™

Cannabis and Cannabinoid Research Read More »

Turnitin

Turnitin Turnitin คือ ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์ โดยจัดอยู่ในกลุ่มของ Anti-Plagiarism Software รูปแบบ : Plagiarism Checker บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 13/01/2024-12/01/2025 For student : Class ID request form For instructor : contact your faculty staff OR fill out the form (สำหรับอาจารย์ติดต่องานบริการวิชาการของคณะหรือกรอกฟอร์มนี้ https://kku.world/iqd1g) คู่มือ How to use

Turnitin Read More »

Classification web

Classification web ClassWeb is an integrated cataloging tool that assists with the assignment of Library of Congress classification numbers for bibliographic content. ClassWeb is accessed over the Internet using a standard Web browser and is kept up-to-date with the latest LC classification and authority data. In addition to extensive cross referencing thoughout the system, there

Classification web Read More »

ProQuest: Agricultural & Environmental Science Database

ProQuest: Agricultural & Environmental Science Database Agriculture & Environmental Science Database ฐานข้อมูลสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม มีข้อมูลตั้งแต่ปี 1990-ปัจจุบัน รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

ProQuest: Agricultural & Environmental Science Database Read More »

Oxford Journals

Oxford Journals ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Oxford University Press ครอบคลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และกฎหมาย สามารถดูบทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024   Title list

Oxford Journals Read More »

Cambridge Core – Journals

Cambridge Core – Journals เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์สหสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านประวัติศาสตร์ กฎหมาย การเมืองการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ดนตรี ศิลปกรรม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา วรรณกรรม วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ การเกษตร สัตวศาสตร์ โภชนาการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น โดยสามารถเข้าใช้งานย้อนหลังได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี รูปแบบ : HTML, PDF บอกรับโดย : KKU ระยะเวลาการบอกรับ : 01/01/2024-31/12/2024 คู่มือ

Cambridge Core – Journals Read More »